Vigen Avetis

Vigen Avetis

img_3785
Vigen Avetis was born on 25th January  in 1968.
In 1989, he graduated the Yerevan Art Academy, in 1997, the Poznan Academy of Fine Arts, now he lives and works in Italy, in Florence.
This year our school had an opportunnity to host that famous sculptor and opened Sculpture School in Mkhitar Sebastatsi Edu Complex.
In 2011, in Shoushi, Vigen organized the first international sculpture symposium, which became annual. All the sculptures exhibited at the symposium were presented to the city of Shushi.
There are from his works: “Motherhood”, “Meeting and Birth”, “Emotion”, “Altar”, “The Bible’s Pedestal”, “Knkharan”, “Meria Magdalena Frescobaldi Capponi”, “Sister of mercy Carmelina”, “Mother of Armenia” and so on.
Starting from 3th July up to 18 he is organizing an  International Festival of Sculpture and Architecture in Mkhitar Sebastatsi Edu Complex.
Մայիսի 13-17-Մայիսյան 14-րդ հավաք

Մայիսի 13-17-Մայիսյան 14-րդ հավաք

2018-2019 ուս. տարվա ամփոփում՝
Ընտրե՛ք սեպտեմբերից մինչև մայիս «Պատմություն» առարկայից ձեր ուսումնասիրած թեմաներից որևէ մեկը և, օգտվելով տարբեր աղբյուրներից, պատրաստե՛ք ձեր հետազոտականանհատական աշխատանքը

Հետազոտական աշխատանք

Առաջադրանք հայոց լեզվից

Առաջադրանք հայոց լեզվից

Բառակապակցությունն անվանիր մեկ բառով:
Յոթ գլխովյոթգլխանի, ստրուկի մտքովստրկամիտ, լի և առատլիառատ, կյանքի հյութկենսահյութ, ցավից լլկվածցավալլուկ, մոլոր մտքովմոլորամիտ, սուր ընթացողսրընթաց, խելքը կորցրածխելակորույս, նոր հայտնվածնորահայտ, մենակ ապրողմենակյաց, խիստ բարքովխստաբարո, երկար ապրողերկարակեց, նոր եկածնորեկ, աչքին հաճելիակնահաճո:
2.Բացատրական բառարանի օգնությամբ գտիր այս բառերի բացատրությունը:
ՆկունԸնկճված, հաղթահարված:ՊախուրցՍանձի այն մասը, որ հեծալը բռնում է ձեռքին, սանձափոկեր: ՆանիրԱնիմաստ, իմաստ՝ նպատակ չունեցող, անմիտ:հորջորջելԱնուն դնել, անվանել, կոչել:Ագուցելհագցնել: Զեղծելապօրինի գործեր կատարել, պաշտոնը չարաշահել
Թալկանալուշաթափվել, նվաղել: Ոթելթափել: Դժնդակ անգութ, դաժան: Ճեպելշտապել, աճապարել
3.Տրված բարդ բառերի առաջին բաղադրիչները փոխելով ստացիր նոր բարդ բառեր:
Հորդահոս, սառնորակ, անուշահամ, կենսագիր, զբոսանավ, կարմրազգեստ, գայլաձուկշնաձուկ:
4. Տրված բառերի վերջին բաղադրիչները փոխելով ստացիր նոր բառեր:
Բարձրախոս, դեղնակտուց, ջրաղաց, աշխարհամարտ, ծովածոց, լեռնագնաց, սրբավայր:

Մայիսի6-10

Մայիսի6-10

1. Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու «Հայաստանի Բագրատունյաց թագավորությունը» թեման.
ա/ Հայաստանի անկախության վերականգնումը և ամրապնդումը
բ/ Բագրատունյաց Հայաստանի վերելքը
գ/ Պետական կառավարման համակարգը
դ/ Թագավորության մասնատումն ու անկումը /բանավոր, Հայոց պատմություն-10, էջ 152-167/.

Առաջադրանքներ.
1. Օգտվելով տարբեր աղբյուրներից՝ պատրաստե՛ք նյութ ստորև թվարկված արքաներից մեկի մասին՝
ա/ Աշոտ 1-ին

Ծնվել է 820թ.: Մահացել է 890թ.: 855թ.-ից՝ Հայոցսպարապետ: 885թ.-ից՝ Հայոցթավագոր: Հայ իշխանների ևբարձրադաս հոգևորականներիհամատեղ խորհրդում 869թ. ԱշոտԲագրատունին հռչակվեց հայոցթագավոր: Բացահայտելով իր և հայմեծամեծ իշխանների դեմ արաբոստիկան Ահմադիգլխավորությամբ նախապատրաստած դավադրությունը՝875 թ. Աշոտ Բագրատունին ձերբակալեց ոստիկանին, զինաթափեց արաբական զորքր և ծանակելով արտաքսեցերկրից:

 Անկախացած և ռազմաքաղաքական վերելքի ուղին բռնածՀայաստանը շուտով գրավեց նաև Բյուզանդիայիուշադրությունը: Մակեդոնական (Հայկական) կայսերատանհիմնադիր Վասիլ 1-ը (867-886) առաջիններից մեկն էր, որփորձեց շա հել Աշոտ Բագրատունու զինակցությունը՝ընդդեմ խալիֆայության: Սակայն Աշոտ Բագրատունին, բարեկամական հարաբերություններ հաստատելով Վասիլ1-ի հետ, խոհեմաբար չեզոքություն պահպանեցհակամարտող կողմերի միջև: Մութավաքիլ խալիֆը հայբյուզանդական մերձեցումը կասեցնելու և ԱշոտԲագրատունուն սիրաշահելու նպատակով 885թ. նրանճանաչեց «թագավոր Հայոց և Վրաց»: Հայոց արքայի գահըճանաչեց նաև Վասիլ I կայսրը:

 Բադրատունյաց նորահիմն և միջազգային ճանաչմանարժանացած թագավորության իրավասությունըտարածվում էր Հայաստանի մեծագույն մասի վրա, բացառությամբ Բյուզանդիային միացված արևմտյան«աշխարհների» (Փոքր Հայք, Բարձր Հայք, Ծոփք) ևխալիֆայության Զազիրա կուսակալությանը կցվածհարավային որոշ գավառների:

 Հայ և արաբ պատմագիրների հաստատմամբ Աշոտ I Բագրատունու գահակալման տարիներին (885-890) հայկական պետության սահմաններր հարավում ընդգրկումէին Կորճայք և Աղձնիք նահանգների մեծ մասը՝ մինչևՋազիրա, հարավարևելքում հասնում էին Ատրպատական, արևելքում՝ մինչև Պարտավ, արևմուտքում՝ Ծոփք և ԲարձրՀայք, հյուսիսարևմուտքում՝ մինչև Եգերաց աշխարհ, հյուսիսում՝ մինչև Կովկասյան Մեծ լեռնաշղթան և Ալանացդուռը: Աշոտ 1-ի գերիշխանությանր ենթարկվեցին վրացգահերեց իշխան Ատրներսեհ Բագրատունին և ՀայոցԱրևելից կողմերի (Արցախ, Ուտիք) թագավոր ՀամամԲագրատունին:

 Հայոց և վրաց միացյալ թագավորության հյուսիսայինսահմաններն ամրապնդելու մտահոգությամբ Աշոտ 1-ը887թ. արշավեց մինչև Կովկասյան Մեծ լեռնաշղթան, ընկճեց տեղի անհաշտ ցեղերին, իսկ Եգերաց աշխարհիթագավորին հարկադրեց ընդունել իր գերիշխանությունր: Աշոտ 1-ի գահաժառանգ որդին՝ իշխանաց իշխան Սմբատը, զենքի ուժով ճնշեց Գ՚ուգարքի և Ուտիքի իշխաններիանհնազանդությունր և նրանց ենթարկեց Բագրատունյացգահին: Այնուհետև Աշոտ 1-ը զբաղվեց Բագարանմայրաքաղաքի կառուցապատմամբ, երկրիպաշտպանական համակարգի բարելավմամբ և բանակի (40 հազար հեծյալ մարտիկ) հզորացմամբ՝ մահից հետո իր որդիՍմբատին թողնելով կայուն և վերընթաց զարգացումապրող թագավորություն:  862թ. Արաբականխալիֆայությունից ճանաչվել է Հայոց, Վրաց և Աղվանիցիշխան: Սմբատ Բագրատունու որդին է: 
բ/ Սմբատ 1-ին
գ/ Աշոտ 2-րդ Երկաթ
դ/ Աշոտ 3-րդ Ողորմած
ե/ Գագիկ 1-ին

Ֆլեշմոբյան առաջադրանքներ

Ֆլեշմոբյան առաջադրանքներ

1. Քանի՞ սխալ կա նախադասության մեջ:
«Պատանեական(պատանեկան) խանդավառությամբ օրեկան(օրական) երեք անգամ կաշվեկազմ(կաշեկազմ) գրքով հուներեն(հունարեն) էր սովորում»:

2.Համապատասխանեցրու հայկական առածների սկիզբն ու ավարտը։

ա. աղոթքն իր տեղը                      1. անտերին՝ գելը
բ. զուռնեն էնտեղ փչիր                2. որտեղ լսող կա

գ. հացը տաշտիցդ վերցրու          3. փախլավան ուրիշը կերավ

դ. տերովին տերն է տարել           4. թուրն իր տեղը

ե. ալյուրը մենք մաղեցինք           5. ընկերը՝ գյուղիցդ

ա-4, բ-2, գ-5, դ-1, ե- 3:

3․ա) Ո՞րն է հոգաբարձու բառի առաջին արմատը :- հոգ

բ) Մարդ և տիկին գոյականներից ո՞րը հոգնակիի կազմության զուգաձևություն ունի:-տիկին

գ) Ի՞նչ հնչյունափոխություն կա ստրջացում բառում:- ստերջ ե-ն սեղվել է:

դ) Վարկաբեկել և վարքուբարք բառերից ո՞րի երկու արմատն էլ համանուն ունեն:- վարկաբեկել

4 Ուղղել սխալները․

1.   Մարդկանց նայում էր ակնոցների տակից քննախույզ հայացքով:(ակնոցի)

2. «Մեր լեզուն մեր խոսքն է դա»։(դա-ն ջնջվում է)

3. — Իմ լավ բարեկամին քո մոտ կուղարկեմ, -խոստացավ ընկերս: (քեզ)

4. — Ձեր անդունդներով եկեք չափվեցե՜ք: (չափվեք)

5․ Նա հասկացություն անգամ չուներ, թե ինչի շուրջ են բանավիճում ներկաները: (հասկացողություն)

Հաշվետվություն II կիսամյակ

Հաշվետվություն II կիսամյակ

Դասացուցակ

Ժամատախտակ

Ընտրություն – Կենսաբանություն, քիմիա, հայոց լեզու:
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցից դուրս – Անգլերեն։

Հայոց լեզու առարկայից այս կիսամյակ հասցրեցինք կրկնել և սովորել գոյական, ածական, թվական, դերանուն, բայ, մակբայ և կապ: Խաղացել ենք գրական խաղ, կատարել ենք ֆլեշմոբյան առաջադրանքներ(1,2) և Թոռունյան Մանեի և Պողոսյան Նիկայի հետ թվայնացրել ենք «Սակավ գործածական բառերի բացատրական բառարան»-ը:

Գրականություն

Այս կիսամյակ գրականությունից հասցրել ենք շատ նախագծեր կատարել: Երկրորդ կիսամյակի առաջին նախագիծը եղել է «Կարդում ենք Տերյան»-ը, որի ընթացքում Տերյանից կատարել եմ ձայնագրություններ: Հաջորդը եղել է Թումանյանից «Թմկաբերդի առումը» նախերգանքի ձայնագրություն, ապա արևմտահայերեն բանաստեղծությունների ձայնագրությունները, Չարենցի «Մահվան տեսիլ» ֆիլմի դիտումը, Ռեգինա Ղազարյանի«Հուշեր Եղիշե Չարենցի մասին»-ի ընթերցումը, Բակունցի «Միրհավ» և «Մթնաձոր» ստեղծագործությունների վերլուծություն(Մթնաձորը նաև ձայնագրություն), «Մի իրի պատմություն» ռուսական կայքից լուցկու ստեղծման մասին թարգմանություն, Համո Սահյանի կենսագրության ընթերցում և Պարույր Սևակի բանաստեղծությունների ձայնագրություն:

Ռուսերեն

Մաթեմատիկա

Էկոլոգիա

Հասարակագիտություն

Պատմություն

Ճամփորդություններ

Գործնական աշխատանք, կապ

Գործնական աշխատանք, կապ

Հետևյալ կապերը խմբավորեք ըստ շարադասության:

Նախադրություններ- ի, առանց, ըստ, քան, առ, հանձին, մինչև, ի դեմս, նախքան, հանուն, որպես, մինչ:

Ետադրություններ-Առաջ, առթիվ, հետ, մասին, մեջ, չափ, պես, համար, միջև, զատ, շուրջ, շնորհիվ, վրա, փոխարեն, վերաբերյալ, տակ, ներքո, նկատմամբ:

Երկդրություններ- չնայած, անկախ, համաձայն, սկսած, բացի, հեռու, հակառակ:

Ետադրությամբ կառույցները փոխարինեցեք հոմանիշ նախադրությամբ կառույցներով:
ա) հանգամանքներին չնայելով- չնայած հանգամանքներին
բ)  առյուծի պես- ինիպես առյուծ
գ) հրամանի համաձայն- ըստ հրամանի
դ) սովյալների օգտին- հոգուտ սովյալների
ե) սկսելուց առաջ- մինչ սկսելը
զ) հավատի համար-հանուն հավատի
է) այն մասին- վասն այն
ը) թշնամիների դեմ- ընդեմ թշնամիների:

Վարժություն 2։ Յուրաքանչյուր շարքում գտնե՛լ կապը։
1. երբ, բացի, որովհետև, այնտեղ
2. մտերմորեն, ամենուրեք, դեպի, ստեպ-ստեպ
3. վրա, որևէ, և, մյուս
4. ինչու, յուրաքանչյուր, մասին, մասամբ
5. հանուն, անուն, այնքան, սույն

Կապ, խոսքի մաս

Կապ, խոսքի մաս

Կապեր կոչվում են այն բառերը, որոնք որևէ բառ կապում են բայական անդամի լրացում և նրա հետ միասին դառնում են բայական անդամի լրացում:

Կապերը լինում են ըստ շարադասության 3 տեսակ՝

1. Նախադրություններ – դրվում են կապվող բառից առաջ: Օր.՝ մինչ, նախքան, չնայած, ի, հակառակ, հանուն և այլն:

2. Ետադրություններ – դրվում են կապվող բառից հետո: Օր.՝ վրա, մասին, մինջև, տակ, մեջ, համար և այլն:

3. Երկդրություններ – կարող են դրվել և՛ կապվող բաեից առաջ, և՛ կապվող բառից հետո: Օր.՝ բացի, չնայելով, անկախ և այլն:

Կապերը նախադասության անդամ ինքնուրույն չեն լինում և հարցի չեն պատասխանում:

Առաջադրանք, մակբայ

Առաջադրանք, մակբայ

Տրված գոյականներից ածանցման միջոցով կազմել մակբայներ։
Հոգի- հոգեպես
դիվանագետ- դիվանագիտորեն
ընկեր- ընկերովին
գազան- գազանաբար
խումբ- խմբովին
եղբայր- եղբայրաբար
վերջ- վերջապես
ազգ- ազգովին
նյութ- նյութապես
գլուխ- գլխովին
բարեկամ- բարեկամաբար

Հետևյալ մակբայները գործածել բայերի հետ
Ազնվորեն- հանձնվել
օրեցօր- ծերանալ
տարեցտարի- մեծանալ
խորապես- հիասթափվել
մեն-մենակ- պայքարել
կուզեկուզ- քայլել
հավիտյան- հավատալ
բարոյապես- հաղթել
հայրաբար- օգնել
լռելյայն- քայլել
բերնեբերան- տարածել
խումբ- խումբ- քննարկել
արագ-արագ- խոսել
վերջիվերջո- հանձնվել
հոտնկայս- խոսել
ներքուստ- հացատալ
նյութապես- ապահովել

Տրված ածականներից ածանցման միջոցով կազմել մակբայներ
Խորամանկխորամանկորեն
խոլխոլաբար
դաժանդաժանորեն
էականէականորեն
խոնարհխոնարհաբար
թեթևթեթևակի
բարեխիղճբարեխղճորեն
մեղմմեղմորեն
խիզախխիզախորեն
քաջ—  քաջաբար
բարեխիղճբարեխղճորեն

Գրել հինգական տեղի, ժամանակի, չափի, ձևի մակբայներ:

Տեղ- դռնեդուր, ամենուր, պատեպատ, դեմ առ դեմ, քաղաքից քաղաք

Ժամանակ- այսօր, վաղը, երեկ, առավոտյան, երեկոյան:

Չափ- քիչ, շատ, քիչ-քիչ, շատ-շատ, գրեթե։

Ձև- ազնվորեն, քաջաբար, բարեխղճորեն, էականորեն, դաժանորեն:

Մակբայ

Մակբայ

Մակբայներ կոչվում են այն բառերը, որոնք ցույղ են տալիս գործողության կատաւման տեղը, ժամանակը, ձևը և չափը: Ըստ այդմ էլ մակբայները լինում են՝ տ

Տեղի (ուր, որտեղ)- ամենուր, քաղաքից քաղաք, դռնեդուռ, ամենուրեք, դեմ առ դեմ, սարն ի վեր և այլն:

Ժամանակի (երբ, երբվանից) – առավոտյան, երեկոյան, այսօր, վաղը, երեկ:

Ձևի (ինչպես)- Քաջաբար, հոգեպես, քնքշորեն, ազգովին, ընկերաբար, բարեխղճորեն և այլն:

Չափի ( ինչ չափ, որ չափ, որքան, ինչքան) – Լիովին, ամբողջովին, բազմիցս,բոլորովին, գրեթե, շատ, քիչ, շատ-շատ, քիչ-քիչ և այլն:

Մակբայները միշտ դրվում են բայերի հետ և այդեղից քր խոսքի մասի անվանումը՝ մակբայ:

Մակբայակերտ ածանցներ

-պես

Նյութապես, մշտապես, ժամանակավորապես և այլն:

-որեն

Դաժանորեն, քնքշորեն, հեզորեն և այլն:

-բար

Խիզախաբար, ընկերաբար, բարեկամաբար և այլն:

-ակի

Շեշտակի, շեղակի և այլն:

-ովին

Ընկերովին, բոլորոցիմ, խմբովին, ազգովին

-ուստ

Վերուստ, ներքուստ, արտաքուստ և այլն: